ࡱ> {CbjbjzzIIIII]]]8,]{0} } } } } ">" # 0000000s3%640-I#"""##0II} } 50$$$#I} I} 0$#0$$- ~.} 0Zuk #(. /K00{0H.6Y6#Y6$~.~.8Y6I.<$###00$###{0####Y6#########+ :Zlecenie przygotowania umowy zlecenia / umowy o dzieBo * 1. Zleceniobiorca: 2. Przedmiot umowy: Tutoring w ramach 10 dni praktyk dla & uczestnika/kw projektu. Dotyczy zadania 2: Szkolenia spin off i spin out o tematyce: innowacyjna dziaBalno[ gospodarcza w obszarze kultury, w ramach projektu Kultura naszym biznesem , wspBfinansowanego ze [rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego. Numer projektu: WND-POKL.08.02.01-12-042/10 3. Okres zawarcia umowy: & & 4. Wynagrodzenie brutto 50 zBotych brutto za dzieD praktyk/1 uczestnika projektu Dane identyfikacyjne zleceniobiorcy (poda w przypadku pierwszej umowy lub w przypadku zmiany danych) Nazwisko: PESEL: Imi: NIP: Dowd osobisty: Imi ojca:Obywatelstwo: Imi matki: Je|eli cudzoziemiec czy posiada kart pobytu staBego: Data urodzenia: Adres zamieszkania: Urzd Skarbowy: Prosz o wypBat wynagrodzenia na rachunek bankowy nr: & & & A. Informuj, |e w okresie obowizywania umowy: Jestem objty ubezpieczeniem spoBecznym z tytuBu: Umowy o prac z podstaw wy|sz od minimalnego wynagrodzenia* & .. & .. Umowy zlecenia* w & .. Prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej (ew. wspBpracy) w zakresie* & .. Jestem: studentem*, uczniem* nr leg. ............................................, emerytem*, rencist* nr I wnosz / nie wnosz* o objcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem spoBecznym. B. Wnosz o zgBoszenie mnie do obowizkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Oddziale NFZ: & & & & & & & . O[wiadczam, |e pozostaj/nie pozostaj* w rejestrze bezrobotnych prowadzonym przez Powiatowy Urzd Pracy. Jednocze[nie o[wiadczam, |e zostaBem uprzedzony o obowizku niezwBocznego zawiadomienia wBa[ciwego urzdu pracy o tym, |e pozostajc w rejestrze bezrobotnych podjBem zatrudnienie, inn prac zarobkow lub dziaBalno[ (art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). O[wiadczam, |e powy|sze dane s prawdziwe i |e [wiadomy jestem odpowiedzialno[ci karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Jednocze[nie zobowizuj si do powiadomienia zleceniodawcy w wszelkich zmianach dot. ww. danych Data, podpis zleceniobiorcy & ........................................ * niepotrzebne skre[li Nazwisko i imiData aktualno[ciOZWIADCZENIE.JLPlpt * 2 D F H J H ` ~ ɴ{qdWJh51hLOJQJ^Jh51h9l;;;;;8>>>FAHAJALAPARAVAXA\A^AbAdA>BϿϲwswswswskjhFUhGZjhGZUhFh|Hh|HCJOJQJ^Jh|Hh|H5>*OJQJ^JUh|Hh|H5OJQJ^Jh|Hh|HOJQJ^Jh]B*CJOJQJaJphh|HB*CJOJQJaJphhFB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph&^`bdfhjlnprl|kd$$IflF&` t6  44 lapyt|H $$Ifa$gdGZ $IfgdGZ w-Jkd$$Ifl&/' t644 lap yt|H|kdt$$IflPF&` t6  44 lapyt|H $$Ifa$gdGZ3333>Jkd$$Ifl&/' t644 lap yt|H $$Ifa$gdGZbkdl$$Ifl0&1 t644 lapyt|H $IfgdGZZgodnie z art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 13.10.1995 roku o zasadach identyfikacji podatnikw i pBatnikw (Dz.U. nr 269 poz. 2681 z 2004 roku, zmiana Dz.U. nr 171 poz. 1016 z 2011 roku) niniejszym pismem informuj, i|:%nie prowadz dziaBalno[ci gospodarczej, nie jestem zarejestrowany jako podatnik VAT, nie jestem pBatnikiem podatkw ani skBadek ZUS W zwizku z powy|szym przy sporzdzaniu PIT-11 (lub PIT-40) prosz posBugiwa si numerem PESEL:%prowadz lub prowadziBem w danym roku podatkowym dziaBalno[ gospodarcz, i/lub jestem lub byBem w danym roku podatkowym zarejestrowanym podatnikiem od towarw i usBug, i/lub jestem lub byBem w danym roku podatkowym pBatnikiem podatkw i skBadek ZUS%% W zwizku z powy|szym przy sporzdzaniu PIT-11 (lub PIT-40) prosz posBugiwa si numerem NIP: --- Prosz zaznaczy tylko jeden identyfikator wBa[ciwy dla podatnika O[wiadczam, |e powy|sze dane podaBem zgodnie ze stanem faktycznym. Zobowizuj si do poinformowania mojego obecnego lub byBego pracodawcy (zleceniodawcy, zamawiajcego) o zmianie mojego identyfikatora podatkowego najpzniej do dnia 31 grudnia roku, w ktrym nastpiBa zmiana.podpisPouczenie:Numerem PESEL posBuguj si ci, ktrzy speBniaj Bcznie nastpujce warunki podlegaj rejestracji w systemie PESEL, nie prowadz dziaBalno[ci gospodarczej, nie s zarejestrowani jako podatnicy VAT, nie s pBatnikami podatkw lub skBadek ZUS (do dziaBalno[ci gospodarczej nie zaliczamy najmu na zasadzie ryczaBtu)Numerem NIP posBuguj si ci, ktrzy prowadz dziaBalno[ gospodarcz na zasadach oglnych, s opodatkowani podatkiem liniowym, ryczaBtem ewidencjonowanym lub kart podatkow i dotyczy to rwnie| osb, ktre zatrudniaj opiekunki do dzieci, pomoce domowe za ktre odprowadzaj podatek i opBacaj skBadki ZUS, numerem NIP posBuguj si tak|e osoby, ktre maj zawieszon dziaBalno[ gospodarcz.   Projekt wspBfinansowany przez Uni Europejsk ze [rodkw Europejskiego Funduszu SpoBecznego 3334n44 $IfgdGZ $$Ifa$gdGZbkd,$$Ifl0&1 t644 lapyt|H444555555JJkd $$Ifl&/' t644 lap yt|H $IfgdGZbkd$$Ifl0&% t644 lapyt|H55555555555555N6 $$Ifa$gdGZdkd3 $$Ifl0&1 t644 lapyt|HFf $IfgdGZN6 77777 $$Ifa$gdGZekd $$Ifl40&`% t644 lapyt|H $IfgdGZ7777 $IfgdGZ $$Ifa$gdGZekd/ $$Ifl40& % t644 lapyt|H7778888C:: $IfgdGZJkd+ $$Ifl&/' t644 lap yt|H $$Ifa$gdGZekd $$Ifl40& % t644 lapyt|H8888888888888888 $$Ifa$gdGZFf $IfgdGZ8886989:9<9JJkd^$$Ifl&/' t644 lap yt|H $IfgdGZbkd$$Ifl0&1 t644 lapyt|H<9>9@999l;n;p;G> $IfgdGZJkd$$Ifl&/' t644 lap yt|H (d$IfgdGZbkd$$Ifl0&1 t644 lapyt|Hp;r;t;v;x;z;bkdr$$Ifl0&1 t644 lapyt|H $IfgdGZz;|;~;;;yyy $$Ifa$gdGZzkd$$IflF&` t6  44 lapyt|H;;;; >|2|Jkd$$Ifl&/' t644 lap yt|H $IfgdGZzkdp$$IflF&` t6  44 lapyt|H >">$>&>(>BAJbkd$$Ifl0&1 t644 lapyt|H $IfgdGZJkdH$$Ifl&/' t644 lap yt|HBADAFAHAJANAPATAVAZA\A`AbAB@BBBBBC%$a$%gd|HJkd$$Ifl&/' t644 lap yt|H>BBBBBCCChGZhFhF6CJOJQJ^JaJhFCJOJQJ^JaJhFCJOJQJaJCCCCC,1h. A!"#$% nQ6XTBsPNG IHDRs'j_gAMA|Q pHYsj5IDATx^]`UҞ "HH E SL OlO`ϧ裈 *&=JI%?sM rop{ffgg0aQ@H, X`FEدiQ5, \'3nAf5bPO;gV-, \`/^-_CjeE Q).ShoǢ@R%;R-^l̢Ι/y/eZ}`Q@9Q%jXފK[Vri5= sG9み4~ݏAD/4GaɲòyVN^cQວn~p xD;4PR65ѧv @9 ,.)-WL"Z/E;>6[OԬ`JnxW[n57ԯq?yTGN;9;XC-4}F9Bi>PRǖ]5HPU~bNx%g8M-_36N`/^+E-Ǧo-kM[%X0A 1u#F=}b)%"dHjcP?3ŐvE )BCcn]TۓGE9&[^yxV~Qh T'BB2) ri!tlˊ1Uř؄ h/'ZZ@Ԡ*8Yǒ@6 ]mNV\r2]UWrH`dC`-j{qQ 2ҤIӫymS_}V0ĥ̕BXsg'up&KdngR&٥8411<Ūkjz`GW4;)t,5͜KluHcYI~CNMZ.'Ҳp/9N02kqE^ppa}7ei]jzYK*{_{O,^ {cg$N+_I8ൂnؘg >8($S'$˃CC&en#A[b *% SaQ1 cl<8$x\3ZKo+qnc:O'7r 2Q"b,O dи87=JKq_ovUv+C峘#:F 2>Gϡ~$aڬ}@Tȍ_8LL$ :,\q(?e=$'c, < fے|Gkb^>3>w fhͮK. :E'n圌qDL*V"F'PĈL%BEue(/nՔ,6ˤwG:QsP׋#X 6K|hBA uY8I 8h㺎m0h0Qp,bDtWQi;;м6jnUXc^R^bڈR5Ԋ$K`B^,̲cqZm#s귣Cl|XYCZqQ>*mʡ`'A4aN#nGc#Mu $dN 5BN!/5=a8:eeg%+k9gV og㟥 /ٞ. 䋮Kd[J?oGl%cOzs}6#6t=wngbSXg).PVOĽ/$iN3n÷WR[j| sopw'an)!%1*(cw5Y&=/P(GH^-؎3qx/:+kQGVYÒd3>z<[MH\b̝4<ת+^ G 9vP^)ŋǻX{۶N)rzI"2j-]Lm0La+d0ROS*FaJO*!229ޣ&Eeg%^=h#Pפ3Y'qH2~6OOԦ%O` d7q6+>>n$!3a1ԑ+\2rHx*\98}FM,3CR(M aa a)O`z9[~6fD4m|LçUX>RYZz;ݔyX{=Eon߭#Ȼ9kGF|D'x;"22E*)2r<"*2*./s'>DeL (ʍzQ/OtrZ>AD-?qudES'Q@[];!(kAtJ/AAq/§a i<'.o{ADL01Wp ` A.Fdӏ]B ȑreu'5{>)8szlg/o'꒯UE:gW31Bb}Նvn*&4! o D A?p/1f=_k7T۪&%tXI>gUOF]:+dq!؂wO7eJgU"Uu֔5e̹5ZHI1Rd[JjQ /wv#vv9n!`!\Ocjn/wZT;ymU63iӿBO?gä[ۮ42T ẉaEB`oֵk[pեk'}j4v,B#EJN.SfV˽Bьe S]6m ߹Uvs<;ɏa_( \( &aцxٗO% 94:D۵ #']t=c(ʡn/9l N 7θS+a?"&;elSʜ]D<7ƵRTڷVc-4/'=T@qTA2ƪV1E`cE2V˫sӅƻO@hz^d@7:Ti $ bL**ɓ*:fTN*:5Knb]kHv7n+y[I|T8.E)+89MG<\ C9$e@I|AH{^ĵcY1mx!_Z ,"lNOZ4o׃VL30}@#KP}:PF?/ZURȺ( 5\ɥ`E9"nA u'BkKUi˔orE/;~' 2W|kY#i/_:v,7άM9aWD.nkHƆߪ4dv~P?>W&d%s=@_Y oT0 +$H<~54%p6U+ˇ Lj"N:U$;2%P]|*7hP悗&=X P|hY[k.1Z#Mh"* ܕKgb j8=G5 |UD-8Q Xl8Ru$Ya8(Z;FtOlT>)yK;;lu=$jCa\E9ߑB>qOE %2p//Njq)1 Wۋ2/ 2*W84<vUI' &Z(ࣦ c}yLpX~#ApA7b'Wu9k^haW&-]zML^a:H#@NWW^V ׎B[;c`F3?ͦm*%IIj 3ѐۮȼ_v#%ϲ~Xn1) œ56YG:s`1 ]}L/ To^p[sx]zr8#o?e!$OJ:W}w0~YB=j@a13 (op"\a!: .ԏYOR%}@=2 ˷c4ʎWAhfGcR 8˽bJfR̒尻AΟ:ܩMܙc.ڨ$٬&;pK< Qߪ^qé"Fcv(U}V&*cuìADKzE ƄS)+t}4Fg@\o濭`P1gY[Jlm%R`VRrYt`GC# ƨĤLB #]@A?WZqxOT]Kw!FR& 4};pѩ./m.XF~sታyޏn! bYxM+˲Ƕ͐ߩ}o d*x r!NikrE`ux"Bw/;*7YLڼpUMAHs5l:vPxrf0X;tVx EZ^(Mprxs\img} %;{}Dݒ^.=0u=U*^llMׇ&$*/׬Q·_$<@ve5Jrֹ9 o4s`bgǢnrCޫLXB6u2 N2MKj+H?;=[oF(#A.:.,Qo[S_Ej^aƭ, ,$;l.u{" lهN/J Y^y.>}T(޽1._ \nơ`|3I*!!2NAGBiMwGrn[CKG)F*tΉljpO&S~1_c۫{ ~Gq-!4GGM5^(/kS,Vw6#!PIWZ;uG?jUj-'={2=hS`hv=;s\>u_L6Y_9?a|S£╗'Q XhFa3xv} oAҝ6,#hN>3ra8OX;ӱ] _QHf&Oz,MTS1o:+44W'AI` EuS6x\Q'-4o ܄! TjO~^ԸPn?_.? щ=ECObcƟ߭, (o7 WX h `X522>,_8GFʼn;)L C^m\采m s;1ƢD Gi\_.IMmtXEײUx(kW8S 7+9v'v|`byEQoȳb*gTQk ~V5>'|X! +' {rhucȫ qՒxbcxJQ;x i2kt|w[mKAqn:b`m((jB4S`/Qd6>g$v3DvV`\_pA8_~A,8O=/&N;5ă"#ٞ쮚x hYH$άmXZ8!_ӂbq޽Xqa>ȅӜԬ| kɚe7\fZivkH?-&)`K'~XrUJzB.H,ͨvCdE>RzҖrp!^I~_Ĩ0o{}[ ;.[ X6Wt$ےJO,=W/sSSQTJ?Ձ,@QEM L ߶j<.=5 Znk4)}IShu?3O-*TaDIbn$+ScEVMN֩+=A26CH]gtƚ{0 E#/Z"?Jd [Xb0}18 BB㓨W$mtZ KHutC_z3aHPhk0j^h}a e;Ec }a u.z*ɕru[ kh)<%dfrrQ:e{>VaW6sOS{x#U+Akde"WN Ej<BfKnt+iG 5EMsNCnZN[Թ-O-yP[o "6;v#K]Kb\kg/`iw)aQ>=X8Os-?\O8ٓ'?#N6o'O3e#ӧL9#Ĝ L`m>־=zL2|}%AF:ሩPl2gV|g#> 73*\W2t vjsRֆ= >3s,2c89HpPt|> oD?% 'g鋿 ^o5 Fc %T3SG ])tJO:PA +)KC=vb~n*uGN鍲%c/E]`( . 8Q=̯ڂ;|%ɼl3iqc [peOEV:?dCW?p쐝dnH0[ߤҽӛC)dˣyww;U/bo ^+M74츼;k}⍡9g> ~,$tm2g'i\4}C=R|o9ZF Y3=:yFԧIIc 5/}􊟐$*J \cm~>1O*v ( e7b|nE)P(,Bcs5h - y/Hi@SM>z/>eGrG7܏V+vZLէ ?mDN~d"eǽ*稁E^w"X*'Cᄧ[4؜}ڌZyVwL|LIGT¾_D=EbW =j:xh'=O rsE=!‚{\n{ձ06((C6ދY+&wtr'_9ԇA/$%&&oLfа"fsi2`:}xio g"бレg3_d'SxƠ ꫖pndyXXj/ux,g uopovD21=Ձ=o嫣cm~ݛ;E.*y ~0"

~Ÿ6V_B5.0` vJ=0ARYn2p }Y-b*yR`ˣ=GO9-MFóB?W\yS¬ 0txf_^w}T$2nɭlt^a:mQmz:ؿm-EdsWXCxAށ͡6#!\կt,a+:>#[Ӓ %nO>GU=9㻭;xE~ ڬ pZP-ck#7#+}?[PW[ѪM?HkinBG*+ +Y) @x.E|,H4 M(:Fs,)c},&]oqz /P[o:[ ²[G>VL`?? }&|Y+SZρëy8dyWd۾Ttgm7j '!+dP :A{_Q7ثsy=bw΍hujc cY^`>oͿr1Skclͷ1ı;";ui O=nּ=|?~62ͳWh@}7ѡ5I:qͳWkVb|CE9<7KHv>cng!Jw>Վi%cLEh1f4hl&YφK1+a9kFn6sxGAgcZ i''OWξ Flzo!A nF{sHumk|̔oRbىq';0[*2]~YX;z~:Qy7~/uw-` 翷;kε1o_}O4k^|~[L15޹/?4uƔ[,C@on8-!ش~io?N`,F-\X4zS-5>{̔ǧ<[lc Pd̩2?7G|רU2!gy@ LP2֙kp:ZD|KވW'GI)xȨ7OjoΡ2Xج$8{&#Q:e5;mh}3ͻOCm{͂ZCv}~Ois)HՂ .w-qhyP_6|!-:z3vA=?A*Aw|R|[,VtwhkWǟi!VnzV!%P@@43)K63.Zn^]뮯Tkh'(НS`/; 2{ k|/j%ƳîCN>eZ^ukx%X&n_}}x+{E[c誇S 﨎5Gϯ̮u?+s&9&dVfd9YO8EG5 8l]ʨo zѵ߅Sz]7VmU~=к.VWBsU6X%~엋7"MJxv9bpݹ)z.xM=l3CwFVigL}N>717T?wiBy;ihX[#Y8LaxB?WXQSbeeU~i^] ijWx@g9|ި%M&:T C}FRd̘2tTb]P ejpLI!d:BbT6bFX\cF?az Mwd[eUt `{vǞ zƶ;aۮ;o2F=!usJ3Dpr01 IVtC*RP>AJ5 :k!$9xj*^}d[R8ՒH+ϰ;6'} 0cV{=pa{re˷^l#`jV(CPi!a<QVR0Xqh =7tܙC,4Ȑ[-,_UKw+[Ŗ)3sXeI,9;tG}a 6|"]kTu;ҏKVUtjZ,ҸEUr:O5Kgj-j-' r~mYK=5)Ppw-l=lR`In%Sij\_lprʼnŇw)teo+\X]ib7q׻NUa*׉zoz~('(D;j'I?i^U؃P&S/E2;wF:[+cɿz]d겮׋)>^ PD<ѠU%Zf8Al}*xkB,s6^W*, i=B*eL 34mV *1c`_7#- Ż⪺idyNu{L!0k}xHHPM(h/{}GY1u/q+i*Ţ@S3MFFFʺl[cF34in=dش'r7#= - xbZQkRg7-Ъkbz/]icρɤ{9?߀vБ 2_ZX*ɢUQѸ\-u.-txCjxp6KnBC 8O3X( 8u}ey%;HS4A<䐝AfS7aQڡ9^-uks.Qڽ H".*B*ph:/: Numbering SymbolsNON Heading x$OJQJCJPJ^J aJ\B@\ Tekst podstawowy!d$a$ OJQJ@*/@"* Lista"^J HO2H Caption #xx $CJ6^J aJ].OB. Index$ $^J 4@R4 NagBwek%mHsH0 @b0 Stopka&mHsHBOrB WW-ZwykBy tekst'OJQJ`C@` Tekst podstawowy wcity($a$^]`CJT>@T TytuB)$a$*$^]`B*phCJ5PJ aJNJ@N PodtytuB*$a$<OJQJCJ^JaJpOp WW-Tekst podstawowy wcity 3+^]`xCJaJPOP WW-Tekst blokowy,^]`CJaJF@F Tekst dymka-OJ QJ CJ^J aJ>O> Tekst komentarza1.Bj@B Temat komentarza/5\jj Tekst podstawowy wcity 210d^]`xNoN Standard 1*$1$G$CJPJ_HmHsHtHHO"H Tekst blokowy12^]`CJe@2 HTML - wstpnie sformatowany:3 2( Px 4 #\'*.25@9*$OJQJmHsH<OB< Table Contents4 $FOARF Table Heading 5$a$ $5\DbD *8 Akapit z list 6^m$6X`q6 x@ Uwydatnienie6],, x yshortcuts$/$ hoenzbPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl qd ~ f>BC 0 ^345N67788<9p;z;; >BACC"#$%&'()*+,-./1t ,b$XTBsY6.d@ (  vA. 6S`T6S`T"?0( 6 3  B'@ _Ref107293306 _Ref107293301r)rckW [ or:M?P 2 D orLhx%#Vm_lXS6-Zh^h`.^`.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. ^`hH.^`CJhH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. ^`hH.^`CJhH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.hh^h`o(.x%# _lX L6-Z_lXColQ ShR Ac5"/ }j;0~yIH*8E }, Z z51GZZ}?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXY[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuwxyz{|}Root Entry FPuk Data N\1TableZ}6WordDocument SummaryInformation(vDocumentSummaryInformation8~MsoDataStoregk 0Zuk 0HUV03LMKLQ==2gk 0Zuk Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q